Hunter ai. Thậm chí ở góc độ người chơi series M...

SAID=27